PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dimaklumkan bahawa Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) sedang menguruskan kutipan bayaran balik Pinjaman Pelajaran bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya di bawah program berikut:

 i.    Program Pengajian Jarak Jauh dengan kerjasama Open University
Malaysia (PJJ-KPM OUM)

   ii.   Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)

   iii.    Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB)
Pegawai adalah layak dipertimbangkan kemudahan pembayaran balik sebanyak 25% sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan iaitu:

 

     i.   Mendapat Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.75 dan ke atas

    ii.  Menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan tanpa perlanjutan

  iii.  Tidak menukar bidang/kursus pengajian

  iv.     Bebas dari sebarang tindakan tatatertib sama ada oleh KPM atau pihak
universiti

    v.      Mengemukakan permohonan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh
Notis Pembayaran Penuh.
Sehubungan itu, PPP yang terlibat adalah dipohon untuk mengambil tindakan sewajarnya dan mengemukakan permohonan bayaran 25% tersebut dengan menyertakan salinan transkrip dan ijazah yang disahkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi hotline             03-8321 7124      , faks 03-8321 7103 atau e-melkan kepenguatkuasaan@moe.gov.my.

 

Sekian, terima kasih.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s